Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AGF Fanclub Aarhus

Generalforsamlingen afholdes tirsdag 15. august 2017 kl. 19.00

Stedet er CERESarena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Indkomne forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 1. august 2017, enten pr. brev AGF Fanclub Aarhus, Stadion allé 70, 8000 Aarhus C eller mail: bestyrelse@agf-fanclub.dk

Som altid bedes folk tilmelde sig generalforsamlingen af hensyn til booking af lokale samt bestilling af drikkevarer mm. Dette betyder dog IKKE at man ikke har ret til at møde op på selve dagen, men blot, at det vil være en hjælp.

Tilmelding skal ske til: fans@agf-fanclub.dk senest torsdag den 10. august 2017.

Dagsordnen ved den ordinære generalforsamling i AGF Fanclub Aarhus tirsdag d. 15. august 2017 kl. 19.00:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (Vælges i lige år)
 7. Valg af kasserer(Vælges i lige år)
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 vælges i ulige år / 1 vælges i lige år)
 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (Vælges hvert år)
 10. Valg af to revisorer og en suppleant (Vælges hvert år)
 11. Eventuelt

Bestyrelsen håber på at se rigtigt mange medlemmer og hvis man ønsker yderligere information om bestyrelsens arbejde, kan man kontakte fanklubbens formand, Jan Jensen, pr. mail, kontakt oplysninger forefindes på fanklubbens hjemmeside under menupunktet ”Om AFA >Bestyrelsen” eller på side 47 i Fæstningen

Retningslinjer ifølge fanklubbens vedtægter ved afholdelse af ordinær generalforsamling (du kan læse alle paragraffer i vedtægternewww.agf-fanclub.dk)

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i august/september.

Stk. 3 Der indkaldes til den ordinære generalforsamling af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside og via foreningens Facebook profil.

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 5 Stemmeret har alle medlemmer, som har betalt deres kontingent, og som har været medlem i minimum 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

Stk. 6 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal

§ 10. Bestyrelse

Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og lokalafdelinger til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 3 De af bestyrelsen vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 4 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling jvf. ovenfor § 9. Suppleanter vælges for 1 år. En sekretær samt næstformanden vælges til enhver tid i og af den siddende bestyrelse.

Stk. 5 Fratræder formanden i utide, tiltræder næstformanden som formand indtil næste ordinære generalforsamling, alternativt indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6 Der afholdes bestyrelsesmøder minimum 8 gange årligt.

Stk. 7 Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede over 18 år.

Stk. 8 For at blive valgt til formand eller næstformand skal man have været medlem af AGF Fanclub Aarhus i mindst et år.