Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er AGF Fanclub Aarhus.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

Stk. 3 Foreningen er oprindeligt stiftet den 9. november 1992.

§ 2. Formål

Stk. 1 Foreningen har til formål, gennem arrangement af – og ved medlemmernes aktive deltagelse i – en række fritidsmæssige aktiviteter at skabe kendskab til og interesse for fodboldspillet i almindelighed og for fodboldklubben AGF i særdeleshed.

Stk. 2 Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til begrebet fodbold-fankultur både på nationalt og internationalt plan blandt både børn og voksne.

Stk. 3 Foreningen har til formål at bekæmpe ethvert tilløb til vold, racisme og homofobi i forbindelse med fodboldkampe, gennem dialog, samvær og arrangementer bl.a. med andre klubbers fans.

Stk. 4 Foreningen har til formål at give AGF den størst mulige opbakning, såvel ude som hjemme, ved at skabe fest, farver og stemning ved kampene under mottoet: Vi vil se bold, ikke vold.

Stk. 5 Foreningen støtter hverken en politisk ideologi eller en bestemt trosretning.

Stk. 6 Foreningens formål er ikke-kommercielt (se i øvrigt § 14 stk. 2)

§ 3. Medlemskab 

Stk. 1 Som medlem i AGF Fanclub Aarhus kan optages enhver person som er interesseret i foreningen, og som vedkender sig nærværende forenings formål.

Stk. 2 Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, såfremt bestyrelsen har bestemte grunde til at antage, at ansøgeren vil modarbejde foreningens formål eller i øvrigt være til skade for foreningen.

Stk. 3 I tilfælde af, at bestyrelsen har meddelt afslag til en ansøger, kan ansøgeren ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve ansøgningen behandlet på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling. Afslaget kan omstødes, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for denne løsning.

Stk. 4 Æresmedlemmer kan udnævnes, hvis hele bestyrelsen stemmer herfor.

§ 4. Indmeldelse og udmeldelse

Stk. 1 Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside eller ved at kontakte foreningens sekretær.

Stk. 2 Man registreres ved indmeldelse med navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og evt. e-mail-adresse.

Stk. 3 Medlemmerne modtager som bevis for betalt kontingent et medlemskort. Kortet skal forevises på forlangende med gyldig legitimation.

Stk. 4 Medlemskabet tegnes for et år ad gangen.

Stk. 5 Udmeldelse inden for den tegnede periode skal ske skriftligt til foreningen.

Stk. 6 Betalinger foretaget til foreningen i forbindelse med medlemskabet kan ikke refunderes.

§ 5. Kontingent

Stk.1 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling eller alternativt på en, af bestyrelsen indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2 Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3 Kontingentet er gældende fra betalingsdatoen. Genindmeldelse er gældende fra betalingsdatoen, såfremt denne ligger efter udløbsdatoen.

§ 6. Eksklusion og karantæne

Stk. 1 Et medlem kan af bestyrelsen tildeles karantæne eller eksklusion, såfremt medlemmets opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter eller hvis medlemmet på særlig grov måde miskrediterer AGF.

Stk. 2 I tilfælde af, at bestyrelsen har meddelt karantæne eller eksklusion til et medlem, kan medlemmet ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve karantænen eller eksklusionen behandlet på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3 Såfremt en sag om karantæne eller eksklusion behandles på en generalforsamling, afgøres sagen ved 2/3 flertal af de fremmødtes stemmer.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i august/september.

Stk. 3 Der indkaldes til den ordinære generalforsamling af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside og via foreningens Facebook profil.

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 5 Stemmeret har alle medlemmer, som har betalt deres kontingent, og som har været medlem i minimum 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

Stk. 6 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen.

Stk. 2 Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne der ønskes behandlet.

Stk. 3 For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.v. gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling.

§ 9. Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af formand (Vælges i lige år).
7) Valg af kasserer (Vælges i lige år).
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 vælges i ulige år, 1 vælges i lige år)
9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Vælges hvert år).
10) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (Vælges hvert år).
11) Eventuelt.

§ 10. Bestyrelse

Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og lokalafdelinger til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 3 De af bestyrelsen vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 4 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling jvf. ovenfor § 9. Suppleanter vælges for 1 år. En sekretær samt næstformanden vælges til enhver tid i og af den siddende bestyrelse.

Stk. 5 Fratræder formanden i utide, tiltræder næstformanden som formand indtil næste ordinære generalforsamling, alternativt indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6 Der afholdes bestyrelsesmøder minimum 8 gange årligt.
Stk. 6a Udebliver medlemmer af bestyrelsen fra mere end halvdelen af de afholdte bestyrelsesmøder i løbet af et bestyrelses år, kan resten af bestyrelsen vælge at ekskludere vedkommende fra bestyrelsen 1 år før tid på det sidste bestyrelsesmøde op til afholdelsen af en ordinær generalforsamling.

Denne beslutning kræver fuld enighed fra den øvrige bestyrelse – altså med ⅘ deles flertal. Beslutningen skal behandles som et separat punkt på generalforsamlingen. Her kræves der simpelt flertal for at beslutningen træder i kraft. Bekræftes beslutningen tilføjes der et valg af et bestyrelsesmedlem for ét år til dagsordenen på generalforsamlingen.

Stk. 7 Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede over 18 år.
Stk. 7a Direktionsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i AGF A/S kan ikke vælges som formand, til bestyrelsen, som suppleant eller som kasserer i foreningen.

Stk. 8 For at blive valgt til formand eller næstformand skal man have været medlem af AGF Fanclub Aarhus i mindst et år.

§ 11. Forretningsorden og tegningsret 

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden.

Stk. 3 Medlemmer som ønsker forslag behandlet på et bestyrelsesmøde, indgiver disse skriftligt til et af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 4 Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

Stk. 5 Foreningen tegnes af formanden, kassereren eller sekretæren. Bestyrelsen kan meddele prokura (tildele fuldmagt).

Stk. 6 Bestyrelsen kan udpege en eller flere, udenfor bestyrelsen som talsmand/kvinde generelt og i konkrete sager.

§ 12. Regnskab og revision

Stk. 1 Kassereren og sekretæren skal på bestyrelsens vegne føre et medlemskartotek, bogholderi samt regnskab, der til enhver tid udviser foreningens økonomiske stilling samt resultatet af driften på en overskuelig måde.

Stk. 2 Foreningens regnskabsår følger fodboldsæsonen og er således 1. juli – 30. juni. Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Årsrapporten skal give et retvisende billede af foreningens balance samt resultat. Årsrapporten skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

Stk. 3 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og 1 revisorsuppleant jvf. § 9.

Stk. 4 Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte afgivne stemmer er for forslaget.

§ 14. Foreningens opløsning

Stk. 1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes ved to på hinanden og med retmæssigt varsel indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger, hvor eneste punkt på dagsordenen skal være forslag om foreningens opløsning.

Stk. 2 I tilfælde af opløsning tilfalder fanklubbens midler AGF-fodbolds ungdomsafdeling.

§ 15. Udvalg og lokalafdelinger

Stk. 1 Udvalg og lokalafdelinger nedsat af AGF Fanclub Aarhus er til enhver tid underlagt bestyrelsens beslutninger.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 29.08.20